A A A

การขอรับสุนัขไปอุปการะ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอรับสุนัขไปเลี้ยงดู
1. ผู้รับเลี้ยงดู คัดเลือกสุนัข และตัดสินใจในการที่จะขอรับสุนัขไปเลี้ยงดู
2. โครงการหาบ้านใหม่ฯ ทำการตรวจเช็คประวัติสุขภาพ การทำวัคซีนรวม 5 โรค, โรคพิษสุนัขบ้า การตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (PCV) เป็นต้น และแจ้งให้กับผู้รับเลี้ยงดูทราบ
3. ทำข้อตกลงการรับเลี้ยงดูสุนัขในโครงการฯ ลงนามอนุมัติโดยคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยข้อตกลงมี 2 ชุดคือ ต้นฉบับ และ สำเนาคู่ฉบับ เอกสารประกอบข้อตกลงคือ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเลี้ยงดู
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเลี้ยงดู
4. เอกสารแนบท้ายข้อตกลง คือ สำเนาคุณลักษณะสุนัข/รูปภาพสุนัข(บัตรประจำตัวสุนัข), ใบแจ้งอาการ/ความผิดปกติหรือสุนัขตาย, สำเนาการฉีดวัคซีน (หลังจากผู้รับเลี้ยงดูสุนัขแล้วต้องทำโปรแกรมวัคซีนต่อเนื่องให้กับสุนัขที่ท่านรับเลี้ยงแล้วส่งสำเนา) เก็บที่โครงการฯ และ คู่ฉบับ มอบให้ผู้เลี้ยงดูเก็บไว้
หมายเหตุ : เมื่อสุนัขที่รับไปอุปการะเลี้ยงดู สร้างความลำบากใจให้ ทางโครงการหาบ้านใหม่ฯอนุญาตให้นำสุนัขที่ขออุปการะจากโครงการฯมาคืนได้