A A A
 • สมัยก่อนเรียกว่า "คอนโดสุนัข"
  สมัยก่อนเรียกว่า "คอนโดสุนัข"
 • สมัยก่อนเรียกว่า "คอนโดสุนัข"
  สมัยก่อนเรียกว่า "คอนโดสุนัข"
 • สมัยก่อนเรียกว่า "คอนโดสุนัข"
  สมัยก่อนเรียกว่า "คอนโดสุนัข"
 • ปัจจุบันเรา... พัฒนาแล้ว
  ปัจจุบันเรา... พัฒนาแล้ว
 • ปัจจุบันเรา... พัฒนาแล้ว
  ปัจจุบันเรา... พัฒนาแล้ว
 • โรงกักโรคสุนัขป่วย
  โรงกักโรคสุนัขป่วย
 • การฝึกสุนัขของนิสิต
  การฝึกสุนัขของนิสิต
 • การฝึกสุนัขของนิสิต
  การฝึกสุนัขของนิสิต
 • การฝึกสุนัขของนิสิต
  การฝึกสุนัขของนิสิต
 • การฝึกสุนัขของนิสิต
  การฝึกสุนัขของนิสิต
 • การฝึกสุนัขของนิสิต
  การฝึกสุนัขของนิสิต

ความเป็นมาของโครงการ

     ปัจจุบันปัญหาสุนัขจรจัดนับวันจะมากขึ้น เพราะเจ้าของสุนัขอาจจะไม่พึงพอใจ ในตัวสุนัขที่ตนเองเลี้ยงอยู่จึงเกิดการปล่อยสุนัข ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้น สถานที่ที่นำสุนัขไปปล่อยมักจะเป็นวัด สถานศึกษา สวนสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งสุนัขจรจัดอาจจะทำความเสียหาย ให้แก่ ไม้ดอก ไม้ประดับ ในสวนสาธารณะ ขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทาง เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี กัดคนที่สัญจรผ่านไปมา ทำให้สูญเสียงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาล

     ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดเป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะคนนำสุนัขมาปล่อยมากขึ้น และสุนัขจรจัดเกิดการผสมพันธุ์กันแล้วออกลูกอีกมากมาย มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้จัดโครงการควบคุมสุนัขจรจัด ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น แต่ภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าอาหาร ค่าวัคซีน ค่ารักษา-พยาบาล ค่าคนเลี้ยง ก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

     การดำเนินงานของโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสุนัขจรจัดจากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแต่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีการร้องขอให้นำสุนัขจรจัดเหล่านั้น เข้ามาเลี้ยงดูแลทางด้านสุขภาพ ในโรงเลี้ยงสุนัขจรจัด และคัดเลือกสุนัขจรจัดเหล่านั้นมาฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง โดยนิสิตของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ดำเนินการหาผู้ต้องการนำสุนัขจรจัดที่อยู่ภายในโรงเลี้ยง ไปอุปการะเลี้ยงดูโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ เป็นสุนัขทั้งที่ฝึกแล้วและยังไม่ได้ทำการฝึก ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในสังคมไทยอย่างเต็มความสามารถ ดำเนินงานเป็นศูนย์กลางเพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยง จิตวิทยาและพฤติกรรม และการฝึกสุนัขอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งสุนัขและปัญหาสุนัขจรจัดในทางอ้อม ดำเนินการทดลองฝึกสุนัขในขั้นสูง เพื่อใช้สุนัขในการทำงานต่างๆ ตามแต่ลักษณะนิสัยและศักยภาพของสุนัข เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต

     แผนงานในอนาคต
     1. ดำเนินงานต่างๆ และปรับปรุงการทำงานของแผนงานในปีที่ผ่านมา
     2. พัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์กลางวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของสุนัข การฝึก รวมถึงจิตวิทยาและพฤติกรรม โดยจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอน ( เป็นวิชาเลือกเสรี ) เปิดรับนิสิตทั่วมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 100 คนต่อ 1 ภาคเรียน และจัดทำเอกสาร ตำราวิชาการเกี่ยวกับจิตวิทยา และพฤติกรรมของสุนัข รวมถึงการฝึก
     3. จัดตั้งเป็นกลุ่มสาขาวิชาหนึ่งของคณะฯ เป็นกลุ่มสาขาเกี่ยวกับจิตวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ รวมถึงสัตว์ทดลอง ดำเนินงานด้านวิชาการ เกี่ยวกับจิตวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ รวมถึงวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง นำโรงเรียนฝึกสุนัขเข้ามาอยู่ในงานบริการของกลุ่มสาขาวิชา เพื่อหารายได้เข้าสู่หน่วยงานต่อไป โดยวิชาที่จะจัดอยู่ในกลุ่มสาขา จะมีดังเช่น
     - การจับบังคับ และการฝึกสัตว์
     - จิตวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์
     - การจัดการและการใช้สัตว์ทดลอง
     4. เปิดหลักสูตรรับการฝึกเพิ่มเติมของโรงเรียนฝึกสุนัขฯ โดยเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร ตามกลุ่มความสามารถของสุนัข 3 กลุ่ม
     5. พัฒนางานทางด้านจิตวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากสุนัขต่อไป