A A A

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเลี้ยงสุนัข โดยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุนัขอย่างพอเพียง และไม่ปล่อยสุนัขทิ้งเป็นปัญหาแก่สังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาสุนัขจรจัดทางอ้อม
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
4. เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนะคติของประชาชนทั่วไปที่มีต่อสุนัขในโครงการหาบ้านใหม่ฯ ว่าเป็นสุนัขที่ดี และพร้อมที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากสังคมภายนอก